KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI: Informacje ogólne KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI: Informacje ogólne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 4602

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski

Główne kierunki badań:

  • teoria dynamicznych modeli ekonometrycznych i ich zastosowania,
  • analiza współczesnych zjawisk finansowych i ich zmian za pomocą metod i modeli ekonometrii finansowej,
  • badania nad nieliniowymi zależnościami procesów ekonomicznych za pomocą modeli progowych i koncepcji kointegracji progowej,
  • analiza zjawisk gospodarczych i społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i modeli ekonometrii przestrzennej i przestrzenno-czasowej,
  • ekonometryczna analiza cykliczności zjawisk ekonomicznych o wysokiej częstotliwości obserwowania,
  • zastosowania narzędzi statystyki i ekonometrii w badaniach mikroekonomicznych,
  • nieparametryczna analiza nieliniowości w szeregach czasowych,
  • badania nad aplikacjami teorii gier w zakresie oceny struktur rynkowych i ich działania,
  • rozwój metod optymalizacji decyzji.

Kontakt:
dr hab. Witold Orzeszko
tel.: 56 611 4601
e-mail: witold.orzeszko@umk.pl