Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, a pragną kontynuować naukę, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje studia III stopnia – studia doktoranckie. Wydział prowadzi te studia w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, w trzech dyscyplinach: ekonomii, naukach o zarządzaniu oraz finansach. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
 

Studia, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów oraz przygotowują rozprawy doktorskie, trwają cztery lata. Uczestnicy studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendiów oraz różnych form wspierania rozwoju naukowego. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej oraz aktywności organizacyjnej na rzecz Wydziału.
 

Doktoranci nabywają podczas studiów umiejętności, dzięki którym potrafią: korzystać z literatury światowej z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu lub finansów, interpretować zaobserwowane fakty z dziedziny nauk ekonomicznych, porównać i ocenić poglądy naukowe dotyczące badanego zagadnienia na podstawie studiów literatury, efektywnie zaprezentować swoje poglądy i prowadzić dyskusję naukową, interpretować związki zachodzące w dziedzinie nauk ekonomicznych, przygotować publikację naukową, zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów, pozyskiwać środki na badania naukowe oraz kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.