KATEDRA EKONOMII: Seminaria KATEDRA EKONOMII: Seminaria

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

 • Przedsiębiorstwo: ekonomiczna teoria firmy, struktura, formy organizacyjno-prawne i własnościowe, pozycja rynkowa i strategie zachowań.
 • Rynki i branże: teoria konkurencji, polityka konkurencji, struktura i funkcjonowanie rynków.
 • Historia myśli ekonomicznej, w szczególności: współczesne koncepcje zatrudnienia i funkcjonowania rynków pracy, teoria pieniądza i polityka pieniężna. Teoria koniunktury gospodarczej.
 • Gospodarka nieoficjalna.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

Tematy prac magisterskich wybierają studenci. Powinny one dotyczyć szeroko pojętej teorii ekonomii, ekonomii nierynkowej, ekonomii sektora publicznego oraz historii myśli ekonomicznej, m.in. następujących zagadnień:

 • Polityka ekonomiczna w okresie transformacji polskiej gospodarki.
 • Bezrobocie i inflacja w Polsce i na świecie.
 • Społeczne koszty transformacji.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe.
 • Główne szkoły we współczesnej ekonomii.
 • Krytyczna analiza wybranych koncepcji ekonomicznych.
 • Rozwój myśli ekonomicznej w Polsce.
 • Homo oeconomicus.
 • Ekonomia kobiet i rodziny.
 • Ekonomia sztuki i kultury.
 • Ekonomia historii.
 • Sektor publiczny w gospodarce.
 • Ekonomiczna analiza programów publicznych.
 • Ekonomia a socjobiologia.
 • Szara strefa.
 • Międzynarodowa ekonomia polityczna.
 • Współczesne systemy gospodarcze.
 • Problemy globalizacji.

 

dr hab. Michał Moszyński

 • Elastyczne formy zatrudnienia (perspektywa mikro- i makroekonomiczna)
 • Rynki pracy wobec procesów globalizacji
 • Gospodarka współczesnych Niemiec
 • Przepływy czynników produkcji (migracje, delokalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne)
 • Integracja i dezintegracja gospodarcza (w tym unia gospodarcza i walutowa)
 • Kryzysy gospodarcze przyczyny, konsekwencje, polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu, strategie wyjścia z kryzysu)
 • Zagadnienia ładu gospodarczego (teoria i polityka ładu gospodarczego); ordoliberalizm, ekonomia instytucjonalna
 • Ewentualnie inne tematy w oparciu o zainteresowania studentów.

Bardzo pomocna będzie znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 

dr Andrzej Anszperger

Proponowany zakres tematyczny to między innymi:

 • turystyka w gospodarce narodowej, regionalnej i lokalnej,
 • ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania i rozwoju turystyki,
 • polityka turystyczna, poziom narodowy, regionalny i lokalny,
 • turystyka w gospodarce światowej,
 • funkcjonowanie podmiotów gospodarki turystycznej.

Wśród problemów szczegółowych znaleźć się mogą kwestie:

 • zatrudnienie w turystyce,
 • udział turystyki w tworzeniu PKB,
 • turystka w wymianie międzynarodowe,
 • wpływy podatkowe z turystyki,
 • ruch turystyczny, struktura ,dynamika itd.,
 • polityka turystyczna wybranych miejscowości, obszarów recepcji,
 • problemy rozwoju zrównoważonego turystyki,
 • przemysł a gospodarka turystyczna,
 • zarządzanie obszarem recepcji turystycznej,
 • funkcjonowanie wybranych podmiotów/przedsiębiorstw turystycznych.

Preferowane będą prace, których częścią będą badania wybranego obszaru recepcji turystycznej np. powiatu, gminy czy miejscowości, lub/i określonego segmentu turystyki np. wypoczynkowa, biznesowa, zdrowotna.

 

dr Adam P. Balcerzak

Perspektywa mikroekonomiczna

 • Współczesne teorie przedsiębiorstwa
 • Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Determinanty produktywności mikropodmiotów
 • Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości

Perspektywa makroekonomiczna

 • Proces powstawania globalnej gospodarki opartej na wiedzy
 • Budowanie potencjału innowacyjnego gospodarki
 • Działania państwa w sferze stymulowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
 • Narodowe systemy innowacji
 • Produktywność gospodarek w ujęciu makroekonomicznym
 • Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego
 • Determinanty wzrostu gospodarczego
 • Działania państwa w sferze kreowania ładu instytucjonalnego
 • Nowa ekonomia instytucjonalna
 • Polityka fiskalna i monetarna państwa.
 • Efektywność antycyklicznych działań państwa

Badanie empiryczne jako obligatoryjna część pracy

Warunkiem przygotowania pracy jest zastosowanie w części empirycznej metod ilościowych do rozwiązania przyjętego problemu badawczego. Podstawowe stosowane metody i narzędzia: metody analizy wielowymiarowej, metody taksonomiczne, jednorównaniowe liniowe modele ekonometryczne, modele zmiennych jakościowych, modele podstawowych szeregów czasowych, model zgodny, modele korekty błędem, modele VAR, modele dla danych panelowych.       

 

dr Krzysztof Kannenberg

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie (w tym m. in.)

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Formułowanie strategii marketingowej
 • Zarządzanie produktem
 • Strategie cenowe
 • Strategie dystrybucji
 • Komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • Opakowanie jako element marketingu - mix
 • Personel jako element kompozycji marketingowej

Zachowania rynkowe nabywców (w tym m. in.)

 • Etapy i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji zakupu
 • Społeczne uwarunkowania zachowań nabywców
 • Ekonomiczno-demograficzne determinanty zachowań
 • Psychologiczne podstawy zachowań konsumentów
 • Znaczenie ról w procesie zakupu

Motywowanie do pracy (w tym m. in.)

 • Konstruowanie skutecznych systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
 • Ocena efektów pracy w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, w tym:

 • Analiza finansowa
 • Analiza techniczno-ekonomiczna
   

dr Zdzisław Markuszewski

 • Funkcjonowanie rynków pracy. (Różnorodne segmenty)
 • Banki i systemy bankowe. (Funkcjonowanie, strategie marketingowe, bankowość elektroniczna)
 • Analiza funkcjonowania i rozwój przedsiębiorstw
 • Instrumenty polityki monetarnej w teorii i praktyce
 • Teorie wzrostu gospodarczego, cykliczność rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • Procesy inflacyjne i ich wpływ na realne procesy gospodarcze
 • Różnorodne aspekty transformacji systemu gospodarczego po 1989 r.i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • Transformacja systemowa w krajach Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zagadnienia finansowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Giełda – instytucja, funkcje giełdy, charakterystyka ich działalności
 • Ekonomia a sport (wybrane problemy)
 • Sponsoring w sporcie
 • Źródła finansowania profesjonalnego sportu, sportowa spółka akcyjna jako przedsiębiorstwo
 • Specyfika sportowych rynków pracy

 

dr Ilona Pietryka

1. Makroekonomia:

 • inflacja i polityka pieniężna,
 • bankowość centralna,
 • rynek międzybankowy,
 • nowe teorie bezrobocia,
 • teorie wzrostu gospodarczego

2. Mikroekonomia: analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

 

dr Maciej Ryczkowski

Polityka pieniężna:

 • Współczesne strategie polityki pieniężnej,
 • Znaczenie jakościowych aspektów dla skuteczności polityki monetarnej,
 • Przejrzystość polityki pieniężnej,
 • Znaczenie niezależności banków centralnych,
 • Funkcje reakcji władz monetarnych,
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej,
 • Znaczenie podaży pieniądza i kredytu w gospodarce,
 • Problem zerowych, nominalnych stóp procentowych, deflacja, pułapka płynności,
 • Interakcje między polityką pieniężną i fiskalną,
 • Polityka pieniężna w czasie globalnego kryzysu finansowego,
 • Zagadnienie stabilności systemów finansowych,
 • Bankowość i polityka pieniężna.

Rynek pracy:

 • Bilans rynku pracy – analiza wybranych wskaźników,
 • Problem bezrobocia – uwarunkowania demograficzne,
 • Modelowanie zatrudnienia i wynagrodzeń na rynku pracy,
 • Problem nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.

 

dr Ewa Zysnarska

 • Negocjacje w biznesie

- negocjacje handlowe

- negocjacje menedżerskie

- negocjacje zbiorowe.

 • Komunikowanie się w organizacji
 • Ochrona środowiska i problemy ekologii w ekonomii
 • Problemy rozwoju zrównoważonego
 • Informacje ekologiczne, pomiar rozwoju zrównoważonego
 • Jakość życia a rozwój zrównoważony
 • Rola państwa w gospodarce

Wybór tematu prac magisterskich będzie dokonany w oparciu o zainteresowania studentów.